Záruka a servis

Reklamační podmínky

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo technické vady vzniklé při výrobě zařízení.

 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením (především poškození plastových dílů výrobku, poškrábání displejů vzniklé nesprávným čištěním, poškození způsobené nárazy ...), použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením elektrostatickým výbojem .
 • Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, ani na případné škody vzniklé v tomto důsledku.
 • Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití dat uložených na záznamových médiích výrobku. Před převzetím výrobku do opravy je povinností kupujícího zabezpečit si odpovídající zálohu potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.
 • Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu rozšiřujících komponent zakoupených na jiném místě než u prodejce tohoto výrobku, pokud není tento komponent schválen prodejcem.
 • Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozováním v extrémně neobvyklých podmínkách.
 • Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do výrobku osobou, která nebyla k zásahu výslovně prodávajícím zmocněna.
 • Záruka rovněž zaniká, jestliže bude kupující přes upozornění hrubě porušovat zásady provozu a používání výrobku popsány v uživatelské příručce.
 • Při noteboocích se záruka nevztahuje na baterii.
 

Reklamační řád

Reklamační řád je vydán v souladu s ustanoveními:

zák.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zák.č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

  • Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím zkontrolovat co nejdříve po dodání. Kontrolu musí kupující provést tak, aby zjistil všechny chyby, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.
  • Kupující je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned prodávajícímu. Chyby, které se projevily později, je povinen kupující oznámit prodávajícímu ihned poté, co chyby mohly být zjištěny po vynaložení přiměřené odborné péče.
  • Kupující je povinen uplatňovat reklamaci písemně, telefonicky, resp. osobně v sídle prodávajícího. Vždy je potřeba nahlásit typ vadného výrobku a dále co nejpodrobněji popsat charakter chyby a uvést kontaktní osobu (jméno, telefon), se kterou je možné konzultovat případné podrobnosti.
  • Při reklamaci výrobku je kupující povinen prokázat nákup a oprávněnost reklamace dokladem o zakoupení (faktura, příjmový pokladní lístek, příp. Dodací list). Pokud se kupující neprokáže některým z uvedených dokladů, bude oprava považována za pozáruční.
  • Pokud kupující nahlásí chybu, na kterou se nevztahuje záruka (např. Nebyly splněny podmínky záruky, chyba byla nahlášena omylem, po záruce apod.), Může prodávající požadovat uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním nahlášené chyby objednatelem v plné výši. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě účtována podle aktuálních platných cen servisního střediska v místě uplatnění reklamace.

Postup reklamace

1. Reklamace vyvolaná chybou způsobenou ze strany společnosti MB TECH BB s.r.o. jako dodavatele:

  • pokud zákazník dostane zboží, které je nefunkční hned od začátku (např. Vinou nesprávného zabalení, špatné manipulace při rozvozu ...),
  • pokud zákazník dostane zboží, které neměl dostat,
  • pokud se zákazníkovi zboží pokazí do jednoho týdne bez jeho zavinění,

reklamace se vyřeší na náklady naší společnosti v co nejkratším možném čase.

2. Standardní reklamace:

Zákazník co nejdříve po zjištění jakékoliv vady na zboží oznámí poruchu a následně se dohodne s pracovníkem obchodního oddělení na vyhovujícím řešení.

Reklamované zboží si stáhneme bezplatně prostřednictvím našich bezplatných rozvozů, případně pokud je třeba řešit reklamaci expresně můžete vadné zboží poslat poštou na své náklady, ten bude následně postoupen na základě vyplněného reklamačního protokolu servisnímu středisku naší společnosti, které prověří předmět a oprávnění reklamace a zařídí odstranění zjištěných chyb či poruch:

  • pokud se jedná o oprávněnou reklamaci, servisní středisko ji vyřeší nejpozději do 30 kalendářních dnů pracovních dnů ode dne doručení reklamovaného zboží. V případě, že se jedná o neřešitelný problém, bude zákazník nejpozději do 3 dnů informován o stavu reklamace, která se bude dále řešit specificky na základě vzájemné dohody. Pokud se reklamace vyřídí dříve, než do 30 dnů, bude o tom zákazník informován, přičemž si bude moci zboží vyzvednout osobně, nebo mu bude doručen bezplatně v rozvozovém termínu (pro informaci ohledně příslušného dne pro vaše město, kontaktujte svého obchodníka) na náklady společnosti.
  • pokud je reklamace neoprávněná, zákazník bude seznámen se stanoviskem servisního střediska naší společnosti a po vzájemné dohodě mu budou vady na zboží odstraněny za poplatek dle aktuálního ceníku společnosti a fakturovány jako servis.

Nejčastější problémy při uplatňování reklamace

1. Neúplný popis chyby. Nejčastěji zákazníci píšou do popisu chyby "nefunguje". Pokud technik začne testovat základní desku s tímto popisem chyby a ta naběhne, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proto prosím pište podrobný popis chyby např .: "monitor zobrazuje po zapnutí jen odstíny červené barvy a v pravém horním rohu černý flek o šířce cca 5 cm."

2. Poškozené ochranné nálepky. Nedávejte svévolně dolů žádné nálepky (z procesorů, pamětí atd.), Jinak automaticky ztrácíte nárok na záruku.

3. Špatně nastavené přepínače nebo nekorektní instalace. Zákazník si nepřečte návod a nenainstaluje výrobek korektně. Prosíme, čtěte návody a readme soubory ušetříte tím mnoho času a peněz.

4. Špatná verze BIOSu. Mnoho chyb vzniká instalací BIOSu, který není určen pro daný typ základní desky. Pokud máte pochybnosti o správnosti BIOSu před provedením upgrade se raději poraďte s naším technikem.

5. Reklamace parametrů, které výrobce negarantuje. Zákazníci někdy očekávají od výrobků vlastnosti, které výrobce nezaručuje. Prosím před koupí zboží konzultujte jeho parametry s našimi prodejci, případně si výrobek nechte předvést.

6. Reklamace parametrů, které se na první pohled jeví jako chyba, ale jsou přirozenou částí zboží. Například u monitorů s obrazovkou Trinitron a fd Trinitron při bližším pohledu lze spatřit 2 jemné pásky, které však neznamenají poškozený obraz, ale slouží k jeho synchronizaci.

7. Vypálené body u LCD monitorů - norma ISO 13406 připouští u LCD monitoru až 5 vypálených na 1milión bodů. Proto reklamace tohoto typu nemohou být akceptovány. Podle ISO normy v tabulce je maximální poměr vadných pixelů / na milion dobrých:

  • 2ks (typu 1) t.j. trvale svítících bíle
  • 2ks (typu 2) t.j. trvale černých
  • 5ks (typu 3) t.j. všechny chyby jiné než typ 1 a 2 např. svítící trvale červené, modré atd.

Příklad: na displeji 15 "LCD monitoru je 0,786432 milionu pixelů - povolených 5 na 1 milion - proto 5 * 0,78 = 3,9 chybného pixelu na monitor.

1