Obchodní podmínky

Všeobecné obchodních podmínky
vydané společnosti FPO s.r.o., IČO: 25319931, sídlo: Blansko, Smetanova 299/4, PSČ: 678 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25379 (dále jen „Prodávající“).
1    Úvodní ustanovení
1)    Podmínky platí pro prodej prostřednictvím online obchodu umístěného na adrese  fpo.techsaver.cz (dále jen „E-shop“)
2)    Každý, kdo navštíví E-shop, je zákazníkem těchto internetových stránek a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva Prodávajícího.
3)    Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
4)    Postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím Spotřebitelem, jakož i další závazky, se řídí zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy a těmito VOP.
5)    Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
6)    Kupujícím je dle těchto VOP je Spotřebitel či Podnikatel, není-li výslovně uvedeno něco jiného.
2    Informace pro Spotřebitele

1)    Prodávající sděluje Kupujícímu následující informace:
•    Prodávajícím a provozovatelem online obchodu umístěného na adrese fpo.techsaver.cz je společnost FPO s.r.o., IČO: 25319931, sídlo: Blansko, Smetanova 299/4, PSČ: 678 01, email: fpo@fpo.cz, telefon 516 410 850.
•    Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (Kupující si neúčtuje žádné další poplatky).
•    Součástí každé uzavřené kupní smlouvy jsou tyto podmínky.
•    Ceny zboží a služeb jsou na webu fpo.techsaver.cz včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky.
•    Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím.
•    Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.
•    Kupující v postavení Spotřebitele má právo od kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li 
o    o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
o    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
o    smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
•     Kupující v podstavení Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
o    o poskytování služeb, které Prodávající poskytl s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
o    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
o    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího - Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
o    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
o    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím - Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
o    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující - Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
o    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
o    o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
o    o dopravě nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;
o    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího - Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

•    V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující - Spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

•    Kupující - Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

•    Jakékoli stížnosti je možné adresovat Prodávajícímu na adresu fpo@fpo.cz nebo u orgánu dohledu, kterým je. Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ: 120 00, internetová adresa: http://www.coi.cz.
3    Uzavření kupní smlouvy
1)    Veškeré zboží prezentované v e-shopu je informativního charakteru, jedná se o výzvu k podání nabídky, přičemž odeslání obsahu košíku se chápe jako nabídka dle §1732 občanského zákoníku. Kupní smlouva tedy vzniká na základě potvrzení Prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty s předmětem: POTVRZENÍ KUPNÍ SMLOUVY.
2)    Veškeré zboží prezentované v e-shopu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, přičemž ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3)    Veškeré zboží prezentované v e-shopu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4)    Pro nákup zboží vyplní Kupující Objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
•    objednávaném zboží (objednávané zboží „vložené“ Kupujícím do košíku),
•    způsobu úhrady kupní ceny zboží, 
•    údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
•    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).
5)    Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednávky Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“) spolu s rekapitulaci Objednávky.
6)    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
7)    Kupující odesláním (zadáním) Objednávky v e-shopu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání Objednávky. Potvrzení Objednávky zákazníka Prodávajícím bude mimo jiné obsahovat aktuální (platné a účinné) znění VOP a internetový odkaz na VOP umístěné v prezentaci e-shopu včetně upozornění, že fyzické osobě, u níž se ukáže, že nedovršila věku 18 let v době uzavření kupní smlouvy, nebude zboží předáno a ze strany Prodávajícího dojde k odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn neuzavřít kupní smlouvu, existují-li důvodné pochybnosti o identitě Kupujícího.
8)    Odmítne-li Prodávající Objednávku Kupujícího, sdělí to Prodávající Kupujícímu e-mailem, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce. Prodávající zpravidla uvede důvod, proč není možné Objednávku přijmout (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží). Prodávající je oprávněn odmítnout Objednávku Kupujícího i ohledně části objednaného zboží a ve zbytku Objednávku výše uvedeným způsobem přijmout. To neplatí, sdělí-li Kupující Prodávajícímu v Objednávce, že o částečné plnění nemá zájem.
9)    Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
4    Dodání


1)    Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. 
2)    Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou. 
3)    Na základě volby Kupujícího Prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který Kupující určí v Objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě na jeho náklady znovu odesláno. Objednané zboží Prodávající doručuje dle velikosti a váhy prostřednictvím smluvních přepravních služeb (dále jen „provozovatel přepravních služeb“).
4)    Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s přepravcem nebo obchodním zástupcem Prodávajícího stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce nebo obchodního zástupce Prodávajícího převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
5    Odpovědnost za vady, reklamace
1)    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)
2)    Kupující je před prvním použitím zboží povinen si důkladně přečíst návod k použití zboží a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti Prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží Kupujícím.
3)    Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
4)    Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
5)    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
•    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
•    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
•    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6)    Ustanovení uvedená v čl. 5 bod 5 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7)    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
8)    V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) a vadné plnění je podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo její opravou; přiměřenou slevou z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva uvedená v bodě 9 tohoto článku. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
9)    V případě, že věc při převzetí Kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, a vadné plnění je nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
10)    Veškeré zboží prezentované na fotkách v e-shopu, nebo reklamách e-shopu, je pouze ilustrační foto.
11)    Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny.
12)    Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
13)    Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.


6    Odstoupení od smlouvy
1)    Prodávající i Kupující jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
2)    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6 bod 2 VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v postavení Spotřebitele v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
3)    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6 bod 3 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupil-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
4)    Zboží by měl Kupující Spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 
5)    Kupující Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
6)    Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
7)    Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje Objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.
8)    Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.
7    Cena a platební podmínky
1)    Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení čl. 6 bod 8. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího. 
2)    Prodávající akceptuje tyto platební metody:
•    hotově/kartou na prodejně nacházející se na adrese Blansko, Smetanova 4, PSČ 67801,
•    kartou online,
•    na dobírku.  
3)    Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
4)    Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání Objednávky.
5)    Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
8    Ochrana osobních údajů
1)    Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.
2)    Informace o Kupujících jsou zpracovávány v souladu s platnými a účinnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).
3)    Prodávající v této souvislosti informuje subjekty údajů (fyzické osoby, příp. kontaktní osoby právnických osob), že:
•    správce jejich osobních údajů je společnost FPO s.r.o., IČO: 25319931, se sídlem: Blansko, Smetanova 299/4, PSČ: 678 01.
•    účelem zpracování jejich osobních údajů je plnění kupních smluv uzavřených prostřednictvím e-shopu a zasílání obchodních sdělení. Právním základem pro zpracování je plnění smluv uzavřených se subjekty údajů v případě nákupu s registrací i bez (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), plnění souvisejících právních povinností Prodávajícího (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a nezbytnost zpracování pro účely oprávněného zájmu příslušného správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), jimiž je zajištění stávající úrovně a zlepšování provozu e-shopu a zasílání obchodních sdělení.
•    příjemci jejich osobních údajů mohou být zejména externí poskytovatelé služeb společných správců (např. poskytovatelé účetních, IT a obdobných služeb), dále subjekty zajišťující dopravu objednaného zboží k zákazníkům a případné doplňkové služby (např. gravírování) a v zákonem stanovených případech orgány veřejné moci. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
•    jejich osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro vyřízení Objednávky (nákup bez registrace), resp. po dobu existence příslušného uživatelského účtu (nákup s registrací), dále po dobu trvání záručních lhůt, odpovědnosti za vady a promlčecích lhůt ve vztahu k odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, jakož i po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům).
•    je-li zpracování jejich osobních údajů založeno na souhlasu (např. v případě registrace nebo zasílání personalizovaných obchodních sdělení), mají právo tento souhlas kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu Prodávajícího, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování předcházející tomuto odvolání;
•    mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
•    mají právo podat stížnost u dozorového úřadu;
•    poskytování osobních údajů pro účely nákupu přes e-shop je smluvním požadavkem Prodávajícího a Kupující není povinen je poskytnout, nicméně v takovém případě nebude možné uzavřít kupní smlouvu;
•    skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování 
4)    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při Objednávce provedené v E-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5)    Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
6)    Prodávající oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje Kupujícího o těchto příjemcích, pokud to Kupující požaduje.
7)    Dále má Kupující tato práva:
•    právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům;
•    právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaj, které se ho týkají;
•    právo na to, aby Prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají;
•    právo na to, aby Prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů;
•    právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci;
•    právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají;
•    právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
8)    Společnost musí podle čl. 34 odst. 1 GDPR subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost Společnost nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 GDPR.
9    Doručování
1)    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně poskytnuta v písemné formě, a to osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). 
2)    Zpráva je doručena:
•    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
•    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
•    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
10    Jiná ostatní závěrečná ustanovení
1)    Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.2.2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo elektronicky na stránkách Prodávajícího.
2)    Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím v době účinnosti těchto obchodních podmínek.
3)    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
4)    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ: 120 00, internetová adresa: http://www.coi.cz.
5)    Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.
6)    Veškeré materiály publikované na prezentaci e-shopu Prodávajícího jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky. Zboží, které je v prezentaci e-shopu uvedeno, informace o zboží a jeho vyobrazení může být chráněno dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení zboží, obchodních firem a názvů společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
7)    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Příloha Všeobecných obchodních podmínek 
vzorový formulář k odstoupení od smlouvy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FPO s.r.o.
Smetanova 299/4
678 01 Blansko 


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy uzavřené ohledně nákupu tohoto zboží:

_______________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


Datum objednávky:     _______________________

Datum doručení:           _______________________

Číslo daňového dokladu:     _______________________

 


Jméno a příjmení kupujícího: _______________________________________________


Adresa kupujícího:  _______________________________________________________


Datum __________________


Podpis kupujícího:______________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1